Universell utforming av nettsider

Fra 1. juli 2014 må alle nye nettsider følge forskrift om universell utforming av IKT. Kravene gjelder både for private og offentlige virksomheter.

Formålet er at alle skal ha lik tilgang på informasjon og tjenester om en har fargeblindhet, svekket syn og hørsel og lignende. Reglene gjelder ikke bare offentlige nettsteder, men alle nettsider som  retter seg mot allmennheten. Nettaviser, nettbutikker, banker, søkemotorer - alle skal følge de nye spillereglene. Jeg vil i dette blogg-innlegget forsøke å forklare de viktigste regler som en webutvikler må forholde seg til for å møte de nye kravene. Merk, det er kun nettsider som er laget etter 1. juli som må følge kravene. Nettsider laget før denne dato har overgangsordninger frem til 2020 for å møte kravene.Det er viktig å bemerke at vi som utvikler webløsninger for kunder, informerer dem godt, for uansett hva vi lager er det kunden/ eier av nettstedet som vil få problemer om de ikke følger forskriftene. Det er mange som ikke finner fornuft i at dette kravet tres ned over hodet på private nettsider og ikke gjelder brosjyrer og annet materiell som bedriften bruker til å kommunisere med kunder. men lite en kan gjøre med det i praksis.

 

Hva innebærer dette i praksis?


Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriteriene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Her finner du en oversikt over suksesskriteriene som er omfattet av forskriften. For å forstå mer av hva som ligger i disse kravene.

Kort fortalt så skal alle lenker skal ha understreker. Grafer skal bruke farger som fargeblinde kan se. Hele nettsiden skal kunne navigeres med tastaturet. All forhånds innspilt video skal ha et tekstalternativ. Kontraster må være gode mellom tekst og bakgrunn osv.

Under følger utdrag fra Difi.no omkring krav til utforming. Som dere ser er teksten vanskelig å forstå, og skrevet på et språk som gir flere betydninger og rom for flere tolkninger.

 

Ikke-tekstlig innhold


Alt ikke-tekstlig innhold som presenteres for brukeren, har et tekstalternativ som har samme formål, med unntak av noen få situasjoner.

 

Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt)


For forhåndsinnspilt innhold som bare er lyd eller video gis det tilgang til alternativer, bortsett fra når lyden eller videoen utgjør et mediealternativ til tekst og er tydelig merket som det.

 

Teksting (forhåndsinnspilt)


Det gis tilgang til teksting for alt forhåndsinnspilt lydinnhold i synkroniserte medier, bortsett fra når mediene fungerer som mediealternativer til tekst og er tydelig merket som det. 

 

Informasjon og relasjoner


Informasjon, struktur og relasjoner som formidles via presentasjonen, kan bestemmes programmeringsmessig eller gjøres tilgjengelig(e) som tekst.

 

Meningsfylt rekkefølge


Når rekkefølgen som innholdet presenteres i, påvirker meningsinnholdet, kan en korrekt leserekkefølge bestemmes programmeringsmessig. 

 

Sensoriske egenskaper


Instruksjoner som gjelder for forståelse og betjening av innhold, er ikke utelukkende avhengige av komponentenes sensoriske egenskaper, for eksempel form, størrelse, visuell plassering, orientering eller lyd.
 

Bruk av farge


Farge blir ikke benyttet som det eneste visuelle virkemiddelet for å formidle informasjon, angi en handling, be om respons eller skille ut et visuelt element.

 

Styring av lyd


Hvis lyd på en webside spilles av automatisk i mer enn 3 sekunder, finnes det enten en mekanisme for å stoppe lyden helt eller midlertidig, eller en mekanisme som kan regulere lydstyrken uavhengig av det generelle systemvolumet. 

 

Kontrast (minimum)


Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder av tekst har et kontrastforhold på minst 4.5:1, unntatt i noen få tilfeller.

 

Bilder av tekst


Hvis teknologien som brukes kan håndtere den visuelle presentasjonen, brukes det tekst i stedet for bilder av tekst til å formidle informasjon, unntatt i 2 tilfeller.

 

Tastatur


All funksjonalitet i innholdet kan betjenes via et tastaturgrensesnitt uten at det er behov for tidsberegning av de enkelte tastetrykkene, unntatt hvis den underliggende funksjonen krever inndata som er avhengige av rekkefølgen på brukerens bevegelser, og ikke bare av sluttpunktene.

 

Ingen tastaturfelle


Hvis tastaturfokus kan flyttes til en av komponentene på siden ved hjelp av et tastaturgrensesnitt, kan fokus flyttes fra den aktuelle komponenten bare ved hjelp av tastaturgrensesnittet. Hvis det er behov for noe annet enn standard pil- eller tabulatortaster eller andre standardmetoder for navigering, får brukeren informasjon om hvilken metode som må benyttes for å flytte fokus. 

 

Justerbar hastighet


For hver tidsbegrensning som er angitt av innholdet, gjelder minst ett av følgende punkter: Man kan slå av, justere eller forlenge begrensningen, eller begrensningen er en nødvendig del i sanntid, en forlengelse skulle gjøre handlingen ugyldig eller tidsbegrensingen varer lenger enn 20 timer.

 

Pause, stopp, skjul


For bevegelse, blinking, rulling eller automatisk oppdatering av informasjon finnes det en mekanisme som brukeren kan benytte til å sette den på pause, stoppe eller skjule den.

 

Terskelverdi på maksimalt tre glimt


Websider har ikke innhold som glimter mer enn tre ganger i løpet av ett sekund, eller glimt er innenfor terskelverdiene for generelle glimt og røde glimt. 

 

Hoppe over blokker


Det finnes en mekanisme for å omgå blokker med innhold som gjentas på flere websider.

 

Sidetitler


Websider har titler som beskriver den aktuelle sidens emne eller formål.

 

Fokusrekkefølge


Hvis en webside kan navigeres sekvensielt og navigeringssekvensen påvirker betydning eller betjening, får fokuserbare komponenter fokus i en rekkefølge som ivaretar betydningen og betjeningen. 
 

Formål med lenke (i kontekst)


Formålet med hver lenke kan fastslås ut fra bare selve lenken eller ut fra lenketeksten kombinert med programmeringsmessig bestemt lenkekontekst. Unntaket er hvis formålet med lenken ville vært flertydig for alle brukere. 

 

Flere måter


Det finnes mer enn én måte å finne frem til en webside på innenfor et sett av websider. Unntaket er hvis websiden utgjør resultatet av, eller et trinn i, en prosess. 

 

Overskrifter og ledetekster


Overskrifter og ledetekster beskriver emne eller formål. 

 

Synlig fokus


Tastaturbetjente brukergrensesnitt har en betjeningsmodus der fokusindikatoren for tastaturet er synlig. 

 

Språk på siden


Standard naturlig språk på hver webside kan bestemmes programmeringsmessig.

 

Språk på deler av innhold


Naturlig språk i de enkelte avsnittene eller setningene som innholdet består av, kan bestemmes programmeringsmessig. Unntaket er egennavn, tekniske termer, ord av ubestemmelig språklig opphav samt ord eller uttrykk som har blitt en del av språket i den omkringliggende teksten. 

 

Fokus


Når en komponent kommer i fokus, medfører det ikke kontekstendring. 

 

Inndata


Endring av innstillingene til en brukergrensesnittkomponent medfører ikke automatisk kontekstendring med mindre brukeren er blitt varslet om det før bruk av komponenten. 

 

Konsekvent navigering


Navigeringsmekanismer som gjentas på flere websider innenfor et sett av websider, opptrer i samme relative rekkefølge hver gang de gjentas, med mindre brukeren selv foretar en endring.

 

Konsekvent identifikasjon


Komponenter som har samme funksjonalitet innenfor en samling av websider, identifiseres på en konsekvent måte. 

 

Identifikasjon av feil


Hvis en inndatafeil oppdages automatisk, identifiseres elementet som feilen berører, og brukeren får en tekstbeskrivelse av feilen.

 

Ledetekster eller instruksjoner


Det vises ledetekster eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren.

 

Forslag ved feil


Hvis en inndatafeil oppdages automatisk og det finnes forslag til hvordan den kan rettes, presenteres forslagene for brukeren, med mindre dette innebærer risiko for sikkerheten eller formålet med innholdet. 

 

Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil)


For websider som medfører juridiske forpliktelser eller krever økonomiske transaksjoner fra brukeren, som endrer eller sletter brukerstyrte data i datalagringssystemer, eller som sender svar på tester utført av brukeren, gjelder minst ett av følgende punkter: Reverserbarhet, kontroll, bekreftelse. 

 

Parsing (oppdeling)


I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, har elementene fullstendige start- og sluttkoder, elementene er nøstet i henhold til spesifikasjonene, elementene inneholder ikke dupliserte attributter, og eventuelle ID-er er unike. Unntaket er hvis spesifikasjonene tillater disse funksjonene.

 

Navn, rolle, verdi


For alle brukergrensesnittkomponenter (blant annet skjemaelementer, lenker og komponenter som genereres ved hjelp av skript), kan navn og rolle bestemmes programmeringsmessig. Tilstander, egenskaper og verdier som kan angis av brukeren, kan angis programmeringsmessig, og informasjon om endringer i disse elementene er tilgjengelig for brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.  

(kilde: difi.no)
kjetil-bloggbilde
Av:
Kjetil Kleppe
Styreformann og digital rådgiver, Megabite AS
kleppe@megabite.no

Kjetil Kleppe har jobbet med utvikling og rådgivning innen web i 18 år.

Eldre innlegg